Endret: 16 mai 2018     Opprettet: 22 mar 2018

Protokoll fra Årsmøtet 2018

Vi var 55 sameiere tilstede på møtet og vedlagt følger protokollen

 

 1 Skøyenhagen Boligpark Sameie 

 

 Protokoll fra ordinært årsmøte i Skøyenhagen Boligpark Sameie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato: 21.3.2018 

Møtetidspunkt: 18.00 

Møtested: Multiconsult, Nedre Skøyenvei 2. 

Til stede: 53 seksjonseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 55 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved John Mankarios. 

Møtet ble åpnet av Arve Josephson

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

 

A Valg av møteleder 

Som møteleder ble John Mankarios foreslått. 

Vedtak: Valgt 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: Godkjent 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble John Mankarios foreslått. Som protokollvitne ble 

Anders Myrvold og Astrid Ekseth foreslått. 

Vedtak: Valgt 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent 

2. Behandling av årsrapport for 2017 

 

Styrets årsrapport ble behandlet. 

Vedtak: Godkjent 

3. Behandling av årsregnskap for 2017 

 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent 

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 230 000. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 2 Skøyenhagen Boligpark Sameie 

 

 

5. Valg av tillitsvalgte 

 

A Som styreleder for 1 år, ble foreslått: 

Idar Lenard Isaksen 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

B Som 2 styremedlemmer for 2 år, ble foreslått: 

Sigurd Tangerud Haga 

Thomas Haraldson 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

C Som 2 varamedlemmer for 1 år, ble foreslått: 

Arve Josephson 

Toril Grundtvig Skougaard 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått 

Herman Skougaard 

Vibeke Stene 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

Møtet ble hevet kl.: 19.45. Protokollen signeres av: 

John Mankarios /s/ John Mankarios /s/ 

Møteleder Fører av protokollen 

Astrid Ekseth /s/ Anders Myrvold /s/ 

Protokollvitne Protokollvitne 

Ved valgene på årsmøtet har styret fått følgende sammensetning: 

Navn Adresse Valgt for 

Leder: Idar Lenard Isaksen Nedre Skøyen Vei 10 A 2018-2019 

Styremedlem: Martine Straume Nedre Skøyen Vei 10 B 2017-2019 

Styremedlem: Thomas Haraldson Nedre Skøyen Vei 10 A 2018-2020 

Styremedlem: Sigurd Tangerud Haga Nedre Skøyen Vei 16 2018-2020 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Varamedlem: Arve Josephson Nedre Skøyen Vei 10 A 2018-2019 

Varamedlem: Toril G. Skougaard Nedre Skøyen Vei 4 2018-2019 

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.