26 sep 2019

Informasjon til alle eiere av garasjeplasser om nytt system for elbillading:

 

page1image34234240

Med bakgrunn i den voldsomme ekspansjonen i salget av el-biler, har styret i løpet av de siste

 

måneder arbeidet med å finne gode løsninger for sameiet, når det gjelder utvidelse av kapasitet for

page1image34233856

elbillading i vår garasje.

page1image34232704

Vår infrastruktur for å etablere nye ladepunkter er per i dag ikke er rustet for spesielt stor utvidelse,

page1image34229824

og det er flere som nå står i kø for å få installert ladepunkt.

page1image34229632

Da dette er lovpålagt å tilby i et eksisterende sameie hvis vi har mulighet for det, har vi i praksis to

page1image34228672

løsninger:

page1image34231168

1) Øke kapasitet inn i bygningsmasse og bygge flere fordelingsskap. Dette vil bli dyrt og uoversiktlig

page1image34233088

med ett spagettinett av strømkabler. Det forutsetter også at Hafslund, vår strømleverandør, er villig

page1image34236928

til å tilføre oss økt strømkapasitet. Hvilket er tvilsomt. Det vil også bli vanskelig å administrere.

2) Etablere en helhetlig smart ladeløsning.

For denne løsning har styret sondert markedet. Et

marked som nesten får nye aktører daglig. Vi har vært gjennom de fleste av de seriøse tilbyderne og

kommet opp med forslag til både løsning og tilbyder som teknisk er på topp og dessuten er den

billigste.

Løsningen innebærer at infrastruktur legges opp til samtlige parkeringsplasser, basert på 3-fas 400V

flatklabel som er klargjort for ladebokser som skifter mellom ledige faser og belaster kapasitet etter

behov fra ulike tilkoblede biler (til sammenligning er dagens løsning begrenset til 1-fase og hver

ladeboks har en dedikert kurs til seg selv). Dette betyr at vi klarer oss med den elkapasitet som vi

har i dag. En slik løsning gis det økonomisk støtte til av Oslo kommune.

Løsningen har en kostnad på kr 3.000 per parkeringsplass etter at støtten fra kommunen er trukket

fra. Totalkostnad er dermed kr 525.000, og av dette får vi inntil kr 105.000 fra Oslo kommune. Dette

er en kostnad som må deles på eiere av garasjeplass uavhengig av ønske om ladepunkt, eller

eksisterende ladepunkt. Dette fordi det er en fellesskapskostnad knyttet til oppgradering av

infrastruktur i et garasjeanlegg, på lik linje med eksisterende løsning.

For den enkelte parkeringsplass kan man da (når som helst) enkelt koble på en smart lader fra

Zaptech som registrerer forbruk og dermed vil leverandør også fakturere den enkelte eiers direkte

for det reelle forbruket. På sikt vil nok også strømprisen variere mer. Vi ønsker en rettferdig deling av

utgifter og dagens løsning gjør dette vanskelig og tidkrevende. En slik ladeboks vil koste kr 20.000

dersom dette gjøres samtidig med installasjon av øvrig infrastruktur, og senere kr 23.500 (2019,

reguleres). Dette vil faktureres direkte fra installatør til de som ønsker å sette opp ladepunkt, men

ikke har i dag.

Videre er vi avhengig av at flertallet av eksisterende ladepunkt går over på ny løsning for å kunne

utnytte lastbalanseringen. Det bør utvises forståelse for at eksisterende eiere av ladepunkt ikke må

betale full pris for ny ladeboks når de allerede har en løsning som fungerer. Vi ser her for oss to

alternativer:

page2image34217664

1) Bytte til ny ladeløsning til rabattert pris fra installatør, samt en mindre inndekning fra fellesskapet.

page2image34217856

Vi kan da tilby bytte av boks for kr 10.000.

page2image34218048

2) Beholde eksisterende ladepunkt inntil videre, men med en del ulemper rundt varighet, kapasitet,

page2image34218240

fakturering, etc.

page2image34218432

Styret har tidligere tatt kontakt med eiere av ladeplasser og fått positiv tilbakemelding fra 12/15,

page2image34218624

mens 3 ønsker å forbli på dagens løsning.

Med dette forslaget vil sameiet få en helhetlig god løsning med en rekke fordeler:

-

-

- Riktig fordeling av strømforbruk per bruker, inkludert fremtidig effektledd.

Prismatrise:

Riktig fordeling av kostnader knyttet til infrastruktur og selve laderen: andre systemer gir ofte

en høyere kostnad til infrastruktur som deles på alle, mens selve ladeboksen er billigere.

Totalt sett er dette en dyrere løsning, men den gir også en skjevbelastning mellom eiere som

ønsker ladeplass og ikke.

Forenklet oppkobling for samtlige plasser, når som helst. Potensielt verdifullt ved et senere

salg av leilighet.

page2image65599600

Eier av parkeringsplass

page2image65591424

Ønsker elbillading idag

Har ladepunkt i dag, ønsker bytte

page2image65595904

Infrastruktur

3.000

page2image65598368

3.000

3.000

Zaptech ladeboks

0*

page2image34163520

19.900

page2image34164480

10.000

Totalt

page2image65643936

3.000

22.900

page2image65636992

13.000

page2image65646512

* kan installeres senere til 23.500 (2019 pris)

Kostnader knyttet til infrastruktur vil bli fordelt over 12 mnd. fra installasjonstidspunkt, som en økning

i garasjeleie for samtlige eiere av parkeringsplass. Ladeboks vil bli fakturert direkte fra installatør til

den enkelte sameier som ønsker dette installert, foruten eksisterende som bytter til ny ladeboks -

dette blir fakturert direkte fra sameiet/Obos.

page2image34267200

Vi i styret stiller gjerne opp og svarer på spørsmål som dere måtte ha, på e-mail. Dersom flere

page2image34267392

lignende henvendelser sendes vil vi etterstrebe med å dele informasjon/svar via Facebook siden og

page2image34267584

på nettsiden vår.